خشونت در بازيهاي رايانه اي

خشونت در بازيهاي رايانه اي

خشونت در بازيهاي رايانه اي

عبدالله بیچرانلو

موضوع خشونت در بازي هاي رايانه اي و آثار آن بر كودكـان، بـه دليـل متفـاوت بـودن فـضاي بازيهاي رايانه اي و تأثيرات عميق تر آن، كاركردها و آثار عميق تر و متفاوت تري در مقايـسه بـا ديگر توليدات رسانه اي همچون فيلمهاي سينمايي و ويدئو موسيقي ها دارد . در مورد بازي هـاي رايانه اي با مفهوم ”فضاي بازي “ مواجه هستيم و هنگامي كه يك كـودك يـا نوجـوان، در حـال بازي در اين فضا است، عملاً پذيراي نقشي در فضاي بازي است و مـشاركت بـسيار فعـالي دراين فضا دارد كه او را تا حدودي زيادي از محيط پيرامون خود جدا مـي كنـد . چنـين فـردي درفضاي بازي غوطه ور مي شود و چنين حالتي بسيار فراتر و عميق تر از وضعيتي است كـه بيننـدة فيلمي سينمايي يا يك فيلم يا سريال تلويزيـوني هنگـام همراهـي بـا آن و همـذات پنـداري بـاشخصيتهاي آن دارد. در واقـع، در فـضاي بـازي، فـرد بـازي كننـده، همـذات پنـداري بـسيارشديدتري دارد و صرفاً تخيل نمي كند، بلكه وارد كنش مي شود و در رفتارهايي كه شخصيتهـاو عناصر بازي دارند، مشاركت مي كند و براي انجام دادن آن ها تلاش مي كند ، از خود احساسات بروز مي دهد، دچار هيجان مي شود، خوشحال مي شود، ناراحت يا نااميـد مي شود و احـساس ناكامي يا پيروزي مي كند و ...
در مـجموع مي توان گفت به دليل اينكه كودكان سواد رسانه اي بسيار اندكي دارند، توانـايي تجزيه و تحليل پـيامهاي پيچيده رسانه ها را ندارند و در نتيجه تأثيرپذيري و آسيب پذيري آنها در مقابل رسانه ها بسيار زياد است.

کلمات کلیدی : Media literacy Violence Violence & game
نظرات
ارسال نظر